شما تصویر نمیگیرید بلکه تصویر میسازید!!

یکی از مهمترین جنبه های تصویربرداری و یا فیلمبرداری ترکیب بندی است.

ترکیب بندی مثل ستون های تصویر خود در نظر بگیرید و این ستون ها همانطور که در یک ساختمان لازم است باید قوی باشند.

ترکیب بندی درباره این است که چطور میخواهید عناصر بصری تصویر خود را بچشید؟

ترکیب بندی امری متغییر و ذهنی است و اغلب بیش از آنکه بتوان محاسبه اش کرد باید آن را حس کرد.

اما لازم نیست صحبت از این احساسات موجب نگرانی شما شود،چرا که من برخی تکنیک های پایه ای را به شما نشان خواهم داد که برای شروع کمکتان می کند.

این ها تکنیک هایی هستند که تصویربرداران و عکاسان بزرگ همواره از آنها استفاده می کنند.

به علاوه این تکنیک ها در جا به عکاسی و یا تصویربرداری شما جان می بخشند.

خطوط راهنما در تصویربرداری و یا فیلمبرداری :

ترکیب بندی های خوب شما را به سفر می برند.

چشمانتان در مسیری بخصوص روی تصویربرداری هدایت شده و به جایی که تصویربردار می خواسته منتهی می شود.

برای ساختارمند کردن ترکیب بندی جلب بیننده به عناصر کلیدی تصویربرداری از خطوط اصلی استفاده کنید.

بیشتر اوقات یک خط راهنمای محوری تنها چیزی است که نیاز دارید.

این خطوط وقتی بیشترین قدرت را دارند که از لبه کادر به داخل کشیده شوند.

اگر حواستان را جمع کنید،خطوط راهنما را همه جا خواهید یافت،از راه آهن های نزدیک شونده تا شاخه یک درخت یا ترک های سطح یک تخته سنگ.

از اینکه این خطوط را در عکس هایتان به طرز خیلی آشکاری به کار ببرید خجالت نکشید.

تنها خطوط نیستند که چگونگی حرکت چشمان ما را در سرتاسر تصویر تعیین میکنند!

شکل یا قالب نیز به همان اندازه مهم است.

تصاویر افقی(قالب منظر)چشمان ما را در طول عکس یا تصویر و تصاویر عمودی(قلب پرتره)چشمان ما را از بالا به پایین هدایت میکنند.

انتخاب قالب تصویر ربطی به اینکه از منظره تصویربرداری میکنید با پرتره ندارد!

در عوض سعی کنید قاب تصویرتان را با خطوط اصلی یا آهنگ درونی موضوع هماهنگ کنید.

این یعنی شکل تصویر شما و موضوع تصویر یا عکستان در راستای راهنمایی کردن چشم در جهتی مشخص با یکدیگر همکاری می کند.

شماره دوم همین مقاله درباره خطوط راهنما و ترکیب بندی بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

از همراهی شما سپاسگزاریم…

مطالبی که شاید نخوانده باشید