ﻓﺼﻞ اول:

آشنایی با دورﺑﯿﻦ برای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري و نحوه اجرای قطعات:

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري و فرق آن ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري:

ﺑﻪ عمل ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ بوسیله دورﺑﯿﻦﻫﺎي وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ساخت موزیک ویدیو یا تیزر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﯾﻢﻫـﺎي ﭘشت سرهم را ﺗـﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري میگویند.

دردورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري از ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ برای جای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و عملا از ﻓﺮاﯾﻨـﺪي ﺷـﯿﻤﯿﺎﺋﯽ برای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ استفاده میشود.در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﮐﻪ معمولا از ﮐﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿـﺴﯽ و رم ﺑـرای ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه عکسها اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد،این عمل ﯾﮏ عمل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ میباشد که از اﯾﻦ جهت ﺑﯿﻦ دورﺑـﯿﻦ ﻫـﺎي  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري متفاوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نحوه ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ (ﺳﻨﺴﻮر) :

درواﻗﻊ ﺳﻨﺴﻮر در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري مثل ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري می باشد.ﺑﺎ اﯾﻦ فرق ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري ﻧﻮر روي ﺑﺮوﻣﻮرﻫﺎي ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ اثر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪ از عمل ﻇﻬـﻮر ﺑﻪ صورت ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﺛﺒﺖ میشود و در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﯾﻦ عمل به اﯾﻦ ترتیب اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﻮر روي ﺳﻨﺴﻮر میتابد و ﺳﻨﺴﻮر آن را ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ تغییر میدهد و ﭘـﺲ از ﭘـﺮدازش روي ﻣﮕﻨﺖِﮐﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﻮري ذخیره میشود.

سنسور

ﻟﻨﺰها :

ﻟﻨﺰ از ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺳﯽ که ﺑﺎ حالتی ﺧﺎص ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ درون ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه است.

ﺳﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ي ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻟﻨﺰها را ﺑﺎﯾﺪ بدانیم:

1- ﻓﺎﺻﻠﻪي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ

2- دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ

3- رﯾﻨﮓ ﻓﮑﻮس

ﻓﺎﺻﻠﻪي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ :

ﺷﻌﺎعﻫﺎي ﻧﻮر از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺤﺪب تابیده میشود و در ﻧﻘﻄﻪاي ﭘﺸﺖ ﻋﺪﺳﯽ هم را ﻗﻄـﻊ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺎ آن ﻧﻘﻄﻪ را به اﺻﻄﻼح ﻓﺎﺻﻠﻪي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪﺳﯽ میگویند.

در ﻟﻨﺰهاییﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﺪسی های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،ﻓﺎﺻﻠﻪي بین ﻣﺮﮐﺰ (جایی که ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي دﯾـﺎﻓﺮاﮔﻢ در ﻟﻨﺰ قرار دارد) ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ (ﺳﻨﺴﻮر) ﻓﺎﺻﻠﻪيﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑـﺎ ﺣـﺮف F و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ:

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ تعیین ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪت ﻧﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر برخورد میکند.

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢﻫﺎي ﺑﺎزﺗـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻧـﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽرساند و ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺑﺎﺷد شدت ﻧﻮر ﮐﻤﺘﺮ.

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺗﯿﻐﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﻪاي را ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.دیافراگم در ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻨﺰ ﻗﺮار است و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﻧﻮر از ﻟﻨﺰ ﻣﯽ شود.

لنز

مطالبی که شاید نخوانده باشید