ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ:

در همه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ساخت موزیک ویدیو وسیله ایی ﮐﻪ روبه رو ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد که ساخت کلیپ ارزان برای ثانیه ایی ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود که ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻧـﻮر بدهد

و سریع ﺟﻠﻮي ﻓﯿﻠﻢ موزیک ویدئو را میگیرد ﺗﺎ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻌﺪي آﻣﺎده و روبرو اﯾﻦ وسیله کلیپ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.اﯾﻦ عمل ﺑـﻪ طور پشت هم برای ساخت کلیپ اداﻣﻪ پیدا میکند.

اﯾﻦ حرکت در کمترین مدت از ﺛﺎﻧﯿﻪ پیش میاید و ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ میشود.ﺑـﻪ اﯾـﻦ وسیله ﺷـﺎﺗﺮ ﻣﯽگویند.در دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري و ساخت کلیپ ارزان اﯾﻦ وسیله وﺟﻮد ﻧﺪارد

و ﺳﻨﺴﻮر ﺑـﻪ طور هوشمند در کمترین ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺒﺖ کلیپ ارزان ﺗﺼﻮﯾﺮ را انجام میدهد و ﻗﻄﻊ میشود.اﯾﻦ حرکت در دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻗﺪﯾﻤﯽ ساخت موزیک ویدئو به همراه ﻧﻮﺳﺎنات ﺑﺮق میباشد.

بعنوان ﻣﺜﺎل ﺑﺮق ﺷﻬﺮي اﯾﺮان 50Hz است و ﺑا اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن  25 فریم تصویر در ثانیه ثبت میشود و حتی ساخت کلیپ ارزان و برق شهری بعضی از کشورها 60Hz که با آن 30 فریم تصویر در ثانیه ثبت میگردد.

این عمل در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪتر اﺧﺘﯿﺎري میباشد و هزینه ساخت موزیک ویدیو آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت میشود تنظیم کرد.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ باعث موزیک ویدیو ﺛﺒﺖ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎي تعداد بالا ﻧﻤﯽﺷﻮد.در حقیقت ﺑﻪ طور معمول

25 یا 30 ﻓـﺮﯾﻢ را در ﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﺎدي تیزر و کلیپ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اما ﺑﺎ اﯾﻦ فرق ﮐﻪ میشود ارزانترین ساخت موزیک ویدئو ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻮر دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر را افزایش یا کاهش داد

و در حالتی ﮐـﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ هزینه ساخت موزیک ویدیو تعداد بالا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی هم موزیک ویدئو میشود ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.

در نهایت ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﺎﺗﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ میباشد ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ کلیپ ارزان ﺗﺼﻮﯾﺮ پرداخته است.

اﯾﻦ حرکت ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ارتباط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ساخت موزیک ویدیو  ﻧﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ بالا باشد(اُور ا ﮐﺴﭙﺰ) میشود دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ببندیم

و ﯾﺎ کلیپ ارزان ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ را ﺑﺎﻻ ببریم.

این حالت که ﻣﯿﺰان دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ را بخواهیم ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ هزینه ساخت کلیپ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮمان دارد.

همان گونه که گفتیم ساخت موزیک ویدیو ارزان دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح ﺑـﺎﻻتری دارﻧـﺪ.

و در حالتی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺑـﺴﺘﻦ دﯾـﺎﻓﺮاﮔﻢ از ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده میشود و ﺗﻐﯿﯿﺮي در ساخت کلیپ ارزان ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح نخواهیم داشت.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ:

ﻣﺪت زﻣﺎنی که ﺗﺼﻮﯾﺮ ساخت کلیپ ارزان ﺛﺒﺖ میشود ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﯿﻦ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ معنی ﮐﻪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ موزیک ویدیو

ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﺎﺗﺮ25 ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ هست ﺳﻨﺴﻮر در ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺛﺒﺖ میکند

و در هنگامی ﮐـﻪ هزینه ساخت کلیپ ﺳـﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ کمتر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن بالاتری و در هنگامی ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ بیشتر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ.

اکنون فکر کنید از ﺳﻮژه­اي  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ کم عکاسی ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪهﮔﯽ ﺛﺒﺖ میشود.در هزینه ساخت کلیپ ﻋﮑﺲ به این ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮژه­ي در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ عکاسیﮐﻨﯿﻢ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﯾﺰ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ساخت موزیک ویدیو ارزان گفته ﻣﯽﺷﻮد.

در این ﺗﺼﻮﯾﺮ همانطور ﮐﻪ میبینید از کلیپ ارزان در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ عکاسی ﺷﺪه ﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ مختلف ﮐـﻪ از ﺳـﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﺗﺮ

و در اخر (ﺳﻤﺖ راﺳﺖ) ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺷﺎﺗﺮ ساخت موزیک ویدیو ارزان عکاسی ﺷﺪه است.

ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح:

ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎي واﺿﺢ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح می گویند. ساخت موزیک ویدئو ارزان یعنی در واقع ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎي واﺿﺢ ﺗـﺼﻮﯾﺮما کم ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ کلیپ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﺎي واﺿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ زیاد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح ﺑﺎﻻﺗر موزیک ویدیو ارزان اﺳﺖ.

ﻓﺎﺻﻠﻪي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح :

میدانیم دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ساخت موزیک ویدیو ارزان از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ روی ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻓﺎﺻـﻠﻪي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در واقع ﻟﻨﺰﻫﺎي واﯾﺪ داراي ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح بیشتر موزیک ویدیو ارزان و ﻟﻨﺰﻫـﺎي ﺗﻠـﻪ داراي ﻋﻤـﻖ ﻣﯿـﺪان وﺿﻮح کمتر هستند.

ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ و دﯾﺎﻓﺮاﮔم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ :

به عنوان مثال زمانی که کلیپ ارزان دیافراگم روی عدد 4 است و سرعت شاتر 60 تصویر پر نور می­شود دیافراگم را یک پله ببندیم یا سرعت شاتر را زیاد کنیم؟

در حقیقت جوابی ﺑﺮاي ساخت موزیک ویدیو اﯾﻦ پرسش وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭼﺮا ﮐﻪ به ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ موجود دارﯾﺪ ﺛﺒﺖ میشود ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

یعنی اﮔﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮي میخواهید ساخت کلیپ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان مهم نیست دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ

تأثیر دیافراگم بر عمق میدان وضوح

تأثیر دیافراگم بر نور خروجی از لنز

مطالبی که شاید نخوانده باشید