ابتدائا در تصویر زیر مشاهده می نمایید که لباس های پوشیده شده توسط سوژه بازتابهای متفاوتی از نور بر روی صورت به وجود می آورد

( به طور خاص مشاهده می نمایید که بازتاب نور بر قسمت های پایین صورت در تصواویر تفاوتهایی را ایجاد می نماید)

نکته مورد اشاره در قسمت بالا را ممکن است در طول زمان های عکسبرداری متوجه شده باشید ، اما آیا هرگز به این نکته توجه کرده بودید که رنگ لباس عکاس نیز بر بازتابهای نور تاثیرگذار است ؟در تصویر زیر به صورت مقایسه ای مشاهده می فرمایید که رنگ لباس عکاس نیز تاثیرات متفاوتی بر بازتاب های نور به وجود می آورد و این نکته ای است که در سناریو های نورپردازی باید به آن دقت نمود .

البته در هر شرایطی شما می توانید با تغییر دادن تنظیمات نورپردازی و یا تغییر در شرایط صحنه مورد عکاسی بازتابهای نور را به شرایط مورد نظر خود تغییر دهید

اما با اینحال ، این نکته که رنگ لباس عکاس بر شرایط نورپردازی تاثیر گذار می باشد ، باز هم جالب توجه خواهد بود .

مطالبی که شاید نخوانده باشید