ﻧﻮردﻫﯽ

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷﺪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ در دوربین­ های ﻓﯿﻠﻤﺒـﺮداري و ﻋﮑﺎﺳـﯽ آﻧـﺎﻟﻮگ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داراي ﻻﯾﻪاي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد داراي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ اﺳـﺖ.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر در ﻧﻮرﻫﺎي ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮﺳـﺪ ﺗـﺼﻮﯾﺮي ﺑـﺎ ﻧﻮردﻫﯽ  ﻧﺮﻣﺎل (ﻧﺮﻣﺎل اﮐﺴﭙﺰ) اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮردﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻮردﻫﯽ ﻓﺮو ﻧﻮر دﻫﯽ ﺷﺪه (آﻧﺪر اﮐﺴﭙﺰ) اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮردﻫﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨـﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻮردﻫﯽ ﻓﺮا ﻧﻮردﻫﯽ ﺷﺪه (اُور اﮐﺴﭙﺰ) اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻮردﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﮐﺪام اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺧﺮوﺟﯽاي ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻟﻮل ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮر دﻫﯽ:

1- ﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮر ﺻﺤﻨﻪ

2- ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر

3- دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ

4- ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ

5- فیلتر ND

6- ﮔﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﺻﻼح ﻧﻮر:

برای اصلاح نور به 6 روش ﻣﯽﺗﻮانﻋﻤﻞ ﮐﺮد.

ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﺎر درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﺮژﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﯾﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رفلکتور و یا به صورت ترکیب هر دو وسیله،ﻧﻮر را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.درﺻﻮرت زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻧـﻮر ﺻـﺤﻨﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان از وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻔﯿﻮزر ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎزك ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻧﻮر ﮐﻞ ﺻﺤﻨﻪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐـﻢ و ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﯾﻔﯿﻮزر ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻي ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري را ﺑﺎ دﯾﻔﯿﻮزر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

اﺻﻼح ﻧﻮر ﺑه ﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر:

ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺑﺎﺛﺒﺖ ﻧﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺑﺎﺛﺒﺖ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارد ﺑـﺎ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨـﺴﻮر ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻧﺮﻣﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ می­آید و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ درﺻﺪي ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺻﻼح ﻧﻮر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪي ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ:

ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺑـﺎ ﻧـﻮر ﮐﻤﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر رﺳﯿﺪه و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗـﺼﺎوﯾﺮي ﺑـﺎ ﻧـﻮر بیشتر ثبت می­شوند. (ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از 25 پائین­تر باشد)

اﺻﻼح ﻧﻮر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ND:

فیتر ND ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ “ﻣﻌﻤﻮﻻً ” ﺟﻠﻮي ﻟﻨﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ورودي ﺑﻪ ﻟﻨﺰ بکاهد. (در برخی از دوربین­ها فیلتر ND داخل ساختار بدنه دوربین قرار داده شده و با فعال کردن آن می­توان از تأثیرش بهره­ مند شد.که البته به این علت که تنها کاربرد فیلتر ND کم کردن میزان نورنیست از عملکرد کامل برخوردار نیست)

اﺻﻼح ﻧﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﮔﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

ﮔﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺑﺰاری اﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را از ﺳﻨﺴﻮر درﯾﺎﻓﺖ و وارد آﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﯾﺮ (ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه) ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي اﯾﻦ آﻣﭙﻠﯽﻓﺎﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ ﻣـﯽﺑـﺮد.اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﻧـﻮﯾﺰ در ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪي ﺧﺒﺮي دارد و ﺗﮑﺮار ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮارد دﯾﮕـﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

واﯾﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ White Balance:

ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺳﻔﯿﺪي را واﯾﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺎﻟـﺼﯽ در ﺗـﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻫﺎﻟﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽِ دﯾﮕﺮ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺎﻟﻪﻫﺎي رﻧﮕﯽاي ﺣﺎﮐﯽ از ﻋـﺪم ﺗـﻮازن ﺳـﻔﯿﺪي (White Balance) دﯾﺪه  ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ساخت موزیک ویدیو در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮريِ ﻣﻮﺟﻮد واﯾـﺖ ﺑـﺎﻻﻧﺲ شود. وایت بالانس به حروف اختصاری WB مشخص می­شود.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮازن ﺳﻔﯿﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ:

1- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر.

2- ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻌﺪل ﻧﻮري ﻓﻀﺎ. (ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐـﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ A4 ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد).

3- ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه­اي ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﺎدر ﻣﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ، زوم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

4- دﮐﻤﻪ واﯾﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ  را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﻞ واﯾﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ادامه این مقاله بزودی منتشر خوهد شد…

مطالبی که شاید نخوانده باشید